Regulamin

Poznaj nasze zasady

REGULAMIN BIEG FILMOWE SOPLICOWO


 Bieg Filmowe Soplicowo 5km. Cichowo gm. Krzywiń  17.06.2022

Bieg główny 5 km

Marsz Nordic Walking  5 km

 I. Cel:

 • Upowszechnienie biegania jako wszechstronnej dyscypliny sportu i

formy ruchu.

 • Promocja Skansenu Soplicowo Filmowe
 • Promocja miejscowości turystycznej Cichowo i gminy Krzywiń
 • Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Krzywiń i osób z poza wymienionego obszaru.

II. Organizatorzy i współorganizatorzy

 

 • Gmina Krzywiń
 • PonoKai Sport & Event
 • Beniu Sport
 • Perspektiva Piotr Lisiecki

 

Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie : 696 032 097, mailowo : biuro@ponokai.pl lub korespondencyjnie: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń. NIP 9231052881

 

III. Termin, miejsce, dystans, trasa, limit czasu:

 1. Zawody odbędą się w dniu 17 czerwca 2022 r.( piątek), start zawodów godz. 19.00

Start , meta i biuro zawodów będzie mieścić się na terenie Skansenu Soplicowo Filmowe .

 1. Trasa biegu (dystans 5 km) i  marszu Nordic Walking ( dystans 5km)  Trasa biegu to dwie  pętle o długości 2,5 km, przebiegac będzie po tej samej trasie co bieg podczas triathlonu Soplicowo.Trasa średnio trudna , przebiegać będzie po drogach,asfaltowych, polnych i leśnych.  Trasa oznaczona będzie taśmą biało-czerwoną z elementami i oraz tablicami wskazującymi kierunek biegu
 2. Limit czasu na pokonanie trasy -1h . Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu i marszu we wskazanym limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

 

 1. Wyposażenie obowiązkowe:

 Zawodnik w trakcie biegu ma obowiązek posiadania numeru startowego przypiętego w widocznym miejscu na odzieży uczestnika oraz chipu przymocowanego do buta.

      

 1. Pakiet startowy i świadczenia dla zawodników:
 • numer startowy
 • profesjonalny pomiar czasu
 • chip
 • Żurek Staropolski na mecie
 • Wieczorna atrakcja kulturalna
 • woda i izotonik na mecie
 • opieka medyczna
 • każdy finalista biegu głównego i marszu Nordic Walking otrzyma na mecie pamiątkowy medal
 1. Opłata startowa i limit uczestników
 • Wysokość opłaty startowej dla jednego zawodnika to
  • 14.02.2022 Walentynki- 29,99 zł
  • Do 30.04.2022 -39,99 zł
  • Do 31.05.2022- 49,99 zł
  • Od 11.06.2021 i w dniu zawodów 60 zł
 • Limit uczestników Biegu Filmowe Soplicowo i marszu Nordic Walking  – 250 osób

VII .Klasyfikacje, kategorie i nagrody

 1. Bieg główny

Kobiety                                                               Mężczyźni

Open    1-3                                                  Open 1-3

Kategorie wiekowe(zawodnicy klasyfikowani będą zgodnie z datą urodzenia)

K14 (14-19lat)                                M15 (14-19lat)

K20  (20-29lat)                             M20  (20-29lat)

K30  (30-39lat)                             M30  (30-39lat)

K40  (40-49lat)                             M40  (40-49lat)

K50  (50-59)                                   M50  (50-59lat)

K60  (60+)                                        M60  (60+)

Kategoria:  Mistrz/Mistrzyni  Gminy Krzywiń (miejsca 1-3) , Mistrz/Mistrzyni  Powiatu Kościańskiego (miejsca 1-3)

 1. Marsz Nordic Walking:

Kobiety                                                               Mężczyźni

Open    1-3                                                         Open 1-3        

Kategorie wiekowe(zawodnicy klasyfikowani będą zgodnie z rokiem urodzenia)

Kobiety                                     Mężczyźni

K 14-29 lat                             M 14-29 lat

K  30-49 lat                            M 30-49 lat

K 50+                                       M 50+

Kategoria:  Mistrz/Mistrzyni  Gminy Krzywiń -miejsca 1 -3

                                                                                                 

 1. Nagrody:

Każdy finalista biegu głównego i marszu Nordic Walking otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

Osoby nagrodzone w klasyfikacji OPEN nie są nagradzane w ramach kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej.

Zwycięzcy w kategoriach otrzymają certyfikat Biegu Filmowe Soplicowo

VIII. Zgłoszenia, lista startowa, pomiar czasu, wyniki, postępowanie   reklamacyjne

 1. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej triathlonsoplicowo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora.
 2. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system Przelewy24 lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto: PonoKai Sport & Event ,Ul. Poznańskie Przedmieście 12a ,64-020 Czempiń , PKO BP  69 1020 4160 0000 2902 0192 1766. W tytule przelewu powinno znaleźć się :”nazwisko i imię, opłata startowa Bieg Filmowe Soplicowo / Nordic Walking Filmowe Soplicowo″
 3. Zapisów elektronicznych można dokonywać on-line do dnia 15.06.2022 r. godz: 23.59 (lub do osiągnięcia limitu zawodników) , po tym terminie, pod warunkiem nie wyczerpania limitów, zapisy będą przyjmowane na e-mail biuro@ponokai.pl lub w biurze zawodów.
 4. W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi. Jednak jest możliwość przeniesienia tej opłaty na innego zawodnika. Wszelkie zmiany należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail: biuro@ponokai.pl. Lub w biurze zawodów przed biegiem.
 5. Reklamacje dotyczące spraw związanych ze zgłoszeniami na bieg i marszu Nordic Walking , należy zgłaszać  pisemnie na adres e-mail: biuro@ponokai.pl.  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 6. Pomiar czasu wykona firma PLUS TIMING. Pomiar czasu i ustalenie kolejności odbywać się będzie za pomocą chipów elektronicznych mocowanych do buta.
 7. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas netto.
 8. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora www.triathlonsoplicow.pl   oraz w formie papierowej w dniu zawodów
 9. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród.

IX. Warunki uczestnictwa:

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 2. W biegu głównym i marszu nordic walking mogą brać udział wszyscy zawodnicy, którzy do dnia biegu. tj.17.06.2022r. ukończyli 14 rok życia. Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz zgodę na przetwarzane danych osobowych do celów weryfikacji.
 3. Uczestnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie sportowej wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych (w tym śmierci) a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 5. Zgłoszenie do Biegu Filmowe Soplicowo i marszu Nordic Walking jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją regulaminu.
 6. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania imprezy sportowej. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zawodnika w przypadku celowego „skrócenia” trasy lub też innego niesportowego zachowania wobec innych uczestników biegu.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Biegu Filmowe Soplicowo jest PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń.
 2. Dane osobowe uczestników Biegu Filmowe Soplicowo będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru i rozliczenia nagród oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 3. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Biegu Filmowe Soplicowo  także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Biegu Filmowe Soplicowo. Dane osobowe zawodnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych przy realizacji Biegu Filmowe Soplicowo i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO (w szczególności powierzenie przetwarzania danych dokonane będzie na rzecz firm Plus Timing  obsługującej pomiar czasu podczas Zawodów)
 4. Dane osobowe uczestników Biegu Filmowe Soplicowo będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu Filmowe Soplicowo obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu Filmowe Soplicowo.
 8. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 9. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim.
 10. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieoznaczony.
 11. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.
 12. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

 XI. Uwagi końcowe:

 1. Wszystkich uczestników Biegu Filmowe Soplicowo i marszu Nordic Walking obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 4. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 6. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 7. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 8. Przebywanie na trasie Biegu Filmowe Soplicowo bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach czy Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do  wprowadzenie zmian w regulaminie.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

XII .Wytyczne sanitarne związane z pandemią COVID19 i zasady zachowania dystansu społecznego

Ze względów bezpieczeństwa ograniczona została liczba startujących oraz podjęte zostały inne działania w zakresie ograniczenia zagrożenia epidemiologicznego:

 • ograniczenie liczby uczestników zgodnie z zaleceniami rządowymi
 • Prosimy zawodników nie gromadzenie się przed wejściem do biura zawodów oraz  zachowanie minimum 1,5m odległości od rozmówcy
 • płyn do dezynfekcji rąk dostępny w biurze zawodów
 • podczas odbioru pakietu startowego zalecane jest zasłanianie ust i nosa
 • Zawody odbędą się bez udziału publiczności w celu uniknięcia skupisk ludzkich
 • Przed wyjazdem na zawody zalecamy pomiar temperatury ciała. Organizator zastrzega sobie prawo do mierzenia temperatury zawodnikom i rodzicom lub opiekunom przed wejściem na teren zawodów.
 • Obsługa zawodów zaopatrzona będzie w niezbędne środki ochrony sanitarnej oraz środki do dezynfekcji
 • Drogi zawodniku, jeżeli zaobserwowałeś u siebie niepokojące objawy takie jak: podwyższona temperatura, kaszel, duszności pozostań w domu!
 • Bezpieczeństwo i zdrowie osób biorących udział w imprezie  jest dla nas priorytetem  dlatego apelujemy o rozsądek i stosowanie się do wszystkich wymogów i zaleceń.