REGULAMIN

Poznaj nasze zasady

REGULAMIN TRIATHLON SOPLICOWO


I.Organizatorzy

1. Gmina Krzywiń

2. PonoKai Sport & Event

3. Beniu Sport

Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie : 696 032 097, mailowo: biuro@ponokai.pl lub korespondencyjnie: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie : 696 032 097, mailowo: biuro@ponokai.pl lub korespondencyjnie: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń.

II. Cel

 1. Upowszechnienie crossduathlonu wśród dzieci i młodzieży jako wszechstronnej formy ruchu.

 2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia dzieci wśród mieszkańców Krzywinia i okolic.

 3. Promocja Gminy Krzywiń

III. Termin i miejsce

 1. Junior Soplicowo odbędzie się w dniu 15.06.2019 (sobota) w godzinach 9.30-11.00 (dokładny harmonogram zawodów zostanie umieszczony na stronie www.triathlonsoplicowo.pl

 1. Starty będą odbywać się na terenie parkingu (polany) położonym przy Skansenie Soplicowo

Meta i Biuro zawodów mieścić się będzie w Skansenie Soplicowo: Osiedle Soplicowo 5, Cichowo, 64-010 Krzywiń.

 1. Wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów w piątek 14.06.2019, w godzinach 16:00 – 21:00

sobota 15.06.2019, w godzinach 8.15 – 9. 15

V. Kategorie wiekowe, dystanse ,pomiar czasu i wyniki

 • Kategorie wiekowe:

 • Junior 1 (1-2lata)- rocznik 2018-2017

 • Junior 2 (3-4 lat)- roczniki 2016-2015

 • Junior 3 (5-6 lat)- roczniki 2014-2013

 • Junior 4 (7-8 lat)- roczniki 2012-2011

 • Junior 5 (9-10 lata)- roczniki 2010-2009

 • Junior 6(11-12 lat)- roczniki 2008-2007

 • Junior 7(13-15 lat)- roczniki 2006-2004

 

 1. Junior Soplicowo zostanie rozegrany na dystansach:

 • Junior 1- rower 50m – bieg 50m

 • Junior 2- rower 150m – bieg 100m

 • Junior 3- rower 150m – bieg 100m

 • Junior 4- bieg 150m – rower 1500m – bieg 100m

 • Junior 5- bieg 150m – rower 1500m – bieg 100m

 • Junior 6- bieg 300m – rower 3000m – bieg 300m

 • Junior 7- bieg 300m – rower 3000m – bieg 300m

Podane odległości w dystansach są orientacyjne

 1. Zawodnicy kategorii Junior 1 i Junior 2 całe zmagania mogą ukończyć w towarzystwie jednego rodzica lub opiekuna. Etap rowerowy może być pokonany na jakimkolwiek urządzeniu kołowym (rowerek, rowerek biegowy, kosiarka, samochód lub inna zabawka).

 2. Zawodnikom kategorii Junior 3 może towarzyszyć tylko jeden rodzic lub opiekun, ale tylko na starcie, natomiast cały dystans dzieci pokonują same.

 3. Zawodnicy Kategorii Junior 4, 5,6,7 cały dystans pokonują same.

 4. Zawodnicy Kategorii Junior 4, 5,6,7 etapy biegowe pokonują bez kasku!

Rower i kask pozostawiamy w strefie zmian i zakładamy po pierwszym etapie biegowym i zdejmujemy po etapie rowerowym !

 1. Podczas etapu kolarskiego obowiązkowym jest posiadanie zapiętego na głowie kasku rowerowego. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.

 2. Ze względu na gruntową nawierzchnię etapu kolarskiego w zaleca się jazdę na rowerach typu mtb !

 3. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową

 4. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Organizatora w ciągu 3 dni od zakończenia imprezy po zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego zawodów

 5. Wstępne wyniki dostępne będą w biurze zawodów po zakończeniu rywalizacji

VI. Klasyfikacje i nagrody :

 1. Klasyfikacje wiekowe

Junior 1 (1-2lata)- rocznik 2018-2017 nie ma klasyfikacji wszyscy są zwycięzcami.

Junior 2 (3-4 lat)- roczniki 2016-2015 nie ma klasyfikacji wszyscy są zwycięzcami.

Junior 3 (5-6 lat)- roczniki 2014-2013 miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy

Junior 4 (7-8 lat)- roczniki 2012-2011 miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy

Junior 5 (9-10 lata)- roczniki 2010-2009 miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy

Junior 6(11-12 lat)- roczniki 2008-2007 miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy

Junior 7(13-15 lat)- roczniki 2006-2004 miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy

2. W kategoriach Junior 1,2- wszyscy są zwycięzcami, nie będą nagradzane pierwsze trzy miejsca.

3. Od kategorii Junior 3 Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki otrzymają dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.

4.Każdy zawodnik, który ukończy zawody Junior Soplicowo otrzyma okolicznościowy medal.

5. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Nagrody nie podlegają wymianie

VII. Warunki uczestnictwa

 1. W duathlonie może wziąć udział każde dziecko w wieku od 1 – 15 lat pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna

 2. Limit liczby uczestników to 150 osób – łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów startujących.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

 5. Wszyscy zawodnicy startujący w Junior Soplicowo muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

 6. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

 7. Rodzic/opiekun prawny dziecka dokonując jego zgłoszenia do zawodów Junior Soplicowo oświadcza, że umiejętności oraz stan zdrowia dziecka pozwala mu na start w rywalizacji sportowej w której dziecko będzie wykonywać intensywny wysiłek fizyczny. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na start dziecka w zawodach i czyni to na własną odpowiedzialność.

 8. W razie konieczności udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej podczas trwania zawodów, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu należy traktować jako ostateczne i niezmienne.

 9. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy Junior Soplicowo Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.

VIII. Zgłoszenia, opłata startowa.

 1. Zgłoszenia do Junior Soplicowo będą przyjmowanie do dnia 06.06.2019 r jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej zawodów poprzez wypełnienie na niej formularza zgłoszeniowego. Po tym terminie zgłoszenie zawodnika będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniu imprezy pod warunkiem dostępności miejsc, których liczbę organizator określa na poziomie 150 osób we wszystkich kategoriach wiekowych.

 2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.

 3. Prawo startu mają tylko uczestnicy, którzy wypełnili elektroniczny formularz, opłacili wpisowe i zostali umieszczeni na liście startowej.

 4. Od uczestników Junior Soplicowo pobiera się opłatę startową w wysokości: 25 zł 

 1. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

 • numer startowy

 • naklejki na rower i kask

 • napój i małe co nie co w strefie finiszera

 • medal na mecie

 • opiekę medyczną

 • profesjonalny pomiar czasu

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami Junior Soplicowo należy składać pisemnie wraz z uzasadnieniem do organizatora w terminie 7 dni na adres: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń lub mailowo: biuro@ponokai.pl.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące zawodów Junior Soplicowo organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów Junior Soplicowo będzie ostateczna.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Junior Soplicowo jest PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń.

 2. Dane osobowe uczestników Junior Soplicowo będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru i rozliczenia nagród oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 3. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Junior Soplicowo także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Zawodów Junior Soplicowo. Dane osobowe zawodnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych przy realizacji Junior Soplicowo i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO (w szczególności powierzenie przetwarzania danych dokonane będzie na rzecz firm Plus Timing obsługującej pomiar czasu podczas Zawodów)

 4. Dane osobowe uczestników Junior Soplicowo będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Junior Soplicowo obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Junior Soplicowo .

 8. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

 9. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim.

 10. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieoznaczony.

 11. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.

 12. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników imprezy. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

 

XI. Uwagi końcowe:

 1. Wszystkich uczestników Junior Soplicowo obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Ze względów bezpieczeństwa, używanie urządzeń elektronicznych (podczas każdego etapu zawodów) takich jak iPody, MP3,telefony komórkowe ze słuchawkami jest zabronione .

 3. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa
 5. W czasie trwania zawodów Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

 6. Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach czy rolkach. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.

 7. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną
 8. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.